Algemene Voorwaarden Motorherberg Les Arondes

Algemene Voorwaarden Motorherberg Les Arondes


AANVRAGEN

Aanvragen worden geaccepteerd per email, via het automatische reserveringsformulier op onze website of per brief.

Telefonische aanvragen dienen ook nog schriftelijk ingediend  te worden (per email of brief).

Aanvragen zijn vrijblijvend en alleen bedoeld voor het verkrijgen van informatie over de beschikbaarheid bij Les Arondes.

Van Les Arondes ontvangt u een mail met betrekking tot de aanvraag. In deze mail wordt u geïnformeerd over de beschikbaarheid, de tarieven en alle andere nodige informatie met betrekking tot uw aanvraag.

Na het ontvangen van deze informatie kunt u beslissen of u daadwerkelijk wilt reserveren. Het verzoek om reservering van een aanvraag dient per email aan Les Arondes te worden gestuurd.

Les Arondes houdt het aantal aangevraagde plaatsen 7 dagen in optie. U dient binnen 7 dagen te beslissen of u de aanvraag gaat reserveren.

Indien Les Arondes binnen de optietermijn geen reactie ontvangt van de aanvrager vervalt de optie en wordt de aanvraag ongedaan gemaakt.


RESERVERINGEN

Reserveringen worden altijd door Herberg Les Arondes bevestigd met een reserveringsbevestiging via email.

In deze reserveringsbevestiging staan tevens de betalingsvoorwaarden met betrekking tot de reservering.

De contactpersoon die de reservering aanvraagt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortkomen uit de reservering.

Er kunnen geen rechten aan reserveringsaanvragen worden ontleend. Herberg Les Arondes behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren.


AANBETALING

Na reservering ontvangt u in de bevestigingsmail het bedrag van de aanbetaling. Dit is 30% van de totale verblijfskosten. Tevens staat in deze bevestiging de betalingstermijn voor de aanbetaling.

Bij reserveringen gedaan binnen drie weken voorafgaande aan de verblijfsdatum dient u een aanbetaling van 50% van de totale verblijfskosten te voldoen.

Uw reservering is pas definitief zodra de aanbetaling is bijgeschreven op de bankrekening van Les Arondes. De reservering wordt na ontvangst van de betaling in onze administratie omgezet in een "boeking".

Het rekeningnummer voor de betalingen staat vermeld in de bevestigingsmail.

Indien de aanbetaling niet binnen de gestelde betalingstermijn is ontvangen is kan de reservering ongedaan gemaakt worden.


ANNULERING

Annulering van de reservering door de klant kan alleen schriftelijk per email of brief.

Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de email of brief.

De annulering zal altijd per omgaande door Herberg Les Arondes bevestigd worden.


ANNULERINGSKOSTEN

Annulering tot 4 weken voorafgaand aan de aankomstdatum: geen annuleringskosten

Indien er al is aanbetaald wordt het bedrag van de aanbetaling teruggestort.

Annulering tussen 2 en 4 weken voorafgaand aan de aankomstdatum: 15% van de totale verblijfskosten

Annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de aankomstdatum: 30% van de totale verblijfskosten

De betaling van de annuleringskosten dient binnen 14 dagen te geschieden.

Bij vroegtijdig vertrek, dus eerder dan bij de boeking is vastgelegd en bij niet verschijnen zal de gehele som van de oorspronkelijke boeking in rekening worden gebracht . Het bedrag van de aanbetaling wordt hierop in mindering gebracht.


BETALINGEN

Op de dag van vertrek dient de volledige rekening van het verblijf, inclusief alle consumpties, maaltijden etc. te worden betaald. Het bedrag van de aanbetaling wordt op de totaalrekening in mindering gebracht.

Bij Herberg Les Arondes kan alleen contant worden betaald.


GEBRUIK MOTORSTALLING

Het gebruik van de motorstalling is niet verplicht en geschiedt geheel op eigen risico.

Het stallen van voertuigen is gratis.

De stalling wordt 's nachts afgesloten maar wordt niet bewaakt door personen of bewakingsmateriaal.


AANSPRAKELIJKHEID

De organisatie en eigenaren van Herberg Les Arondes aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van het verblijf in Herberg Les Arondes, de bijbehorende gebouwen en de buitenterreinen.

De klant en degenen die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade die voor Herberg Les Arondes en /of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf,  ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in de herberg bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.


WANGEDRAG

De organisatie en eigenaren van Herberg Les Arondes behouden zich het recht voor om gasten of bezoekers te verzoeken het pand en de directe omgeving te verlaten in het geval van misdragingen of wangedrag.

De betreffende klant of groep dient direct alle openstaande rekeningen te voldoen inclusief verblijfskosten gelijk aan de oorspronkelijke boeking. Aanbetalingen worden hierbij niet vergoedt.


PRIVACY

Uw persoonsgegevens worden alleen opgenomen in het klantenbestand van Herberg Les Arondes.

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het beheren van de klantrelaties en worden niet verstrekt aan derden. Indien u van ons geen informatie wenst te ontvangen, kunt u u dit kenbaar maken.